Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Data publikacji strony internetowej: 2011.11.15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecna strona uniemożliwia nam wprowadzenie wszystkich wytycznych ustawy. Instytut nie ma środków na przygotowanie nowej strony internetowej, która spełniałaby wszystkie wymagania ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
1.    HTML 5
2.    CSS 3
3.    WCAG 2.0 (AA)

KOMPATYBILNOŚĆ

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

WERSJA MOBILNA SERWISU

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Instytutu (prof. Barbara Trzebicka), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..”>sekretariat@cmpw-pan.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 271 60 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.    Wejście do budynku możliwe jest za pomocą dwóch wejść – wejścia głównego od strony ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz od tyłu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody, natomiast wejście z drugiej strony budynku oprócz schodów ma podjazd z dzwonkiem na odpowiedniej wysokości. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
2.    Budynek ma dwie kondygnacje jest wyposażony w windy i ma odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Na parterze, na lewo od wejścia głównego znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.    Instytut nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4.    Przed wejściem głównym, jak i tylnym znajdują się parkingi z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Przed wjazdem na parking główny znajduje się szlaban z dzwonkiem. Parkingi są bezpłatne.
5.    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6.    W Instytucie oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

UDOGODNIENIA

1.    Podjazd dla wózków
2.    Windy
3.    Portier

UTRUDNIENIA

1.    Brak oznaczeń w język Braille’a
2.    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
3.    Brak systemu przyzywowego w toaletach

INFORMACJE DODATKOWE

1.    Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA.
2.    Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
3.    Strona prezentuje poziom zgodności AA.