Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Edukacja

Działalność edukacyjna realizowana jest w CMPW PAN poprzez opiekę naukową nad pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi w ramach porozumień zawartych ze śląskimi uczelniami wyższymi. Profesorowie i doktorzy habilitowani Centrum prowadzą również w ramach tych porozumień wykłady dla słuchaczy studiów doktoranckich.

Dokumenty
Otwarte przewody doktorskie
Obrony
Wspólna Szkoła Doktorska

Od 20 maja do 30 czerwca br. trwa rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025, więcej informacji pod adresem https://rekrutacja.polsl.pl/szkola_doktorska/

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oferuje realizację rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki chemiczne w następujących tematach:

 

„Synteza i charakterystyka inteligentnych nośników fotouczulaczy dla terapii fotodynamicznej”
„Intelligent carriers of photosensitizers for photodynamic therapy”
Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Kurcok, e-mail: pkurcok@cmpw-pan.pl

 

„Amfifilowe, rozgałęzione kopolimery o budowie core-shell oparte na 2-oksazolinach, laktonach oraz glicydolu jako jednostce rozgałęziającej łańcuch”
„Amphiphilic branched copolymers of core-shell structure based on 2-oxazolines, lactones and glycidol as chain branching unit”
Promotor: Dr hab. inż. Wojciech Wałach prof. CMPW PAN, e-mail: wwalach@cmpw-pan.pl

 

„Polimery gwieździste jako nanoplatformy do kontrolowanego dostarczania substancji aktywnych”
„Star polymers as nanoplatforms for controlled delivery of active substances”
Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk prof. CMPW PAN, e-mail: akowalczuk@cmpw-pan.pl

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na adres mailowy sekretariat_naukowy@cmpw-pan.pl” lub adres mailowy promotora.

 

Szkoła prowadzona jest przez Politechnikę Śląską z Głównym Instytutem Górnictwa, Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Techniki Górniczej KOMAG, Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN  i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

ZASADY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW/UCZNIÓW/CZŁONKÓW KÓŁ NAUKOWYCH NA PRAKTYKI I STAŻE

 • Studenci/uczniowie/członkowie kół naukowych zainteresowani odbyciem praktyk/stażu w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu składają wyłącznie drogą mailową (na adres: sekretariat@cmpw-pan.pl) podanie o odbycie praktyki/stażu, zawierające:
  – skierowanie wystawione przez uczelnię/szkołę na odbycie praktyki/stażu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu (pdf)
  – proponowany termin praktyk/stażu
  – informacje o kierunku studiów/klasy
  – proponowany program praktyk/stażu uzgodniony z uczelnią/szkołą
  – zwrotny kontakt mailowy i telefoniczny
 •  Podanie powinno być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem odbywania praktyk/stażu.
 • Decyzję o możliwości odbycia praktyki/stażu w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu podejmuje Dyrektor lub jego Zastępca ds. naukowych. Osoba zainteresowana jest informowana telefonicznie lub mailowo o wyniku rozpatrzenia podania.
 • W przypadku zgody na realizację praktyki/stażu zainteresowany powinien złożyć w Sekretariacie Umowę o organizacji praktyk/stażu na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię/szkołę. Powinien także dołączyć kopię zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Studenci/uczniowie przyjęci na praktyki/staże obowiązkowo muszą przejść szkolenie BHP, które jest odpłatne.
 • Praktyki/staże realizowane są pod nadzorem wyznaczonego przez Centrum opiekuna. Opiekun składa w Sekretariacie deklarację realizacji programu praktyki/stażu. Praktyki/staże odbywają się w godzinach pracy opiekuna.